Economisch Netwerk Albertkanaal > milieueffectrapportage

(update 25/11/2008)

Milieueffectrapport (plan-MER) voor het ECONOMISCH NETWERK ALBERTKANAAL

In haar beslissing van 23 april 2004 over de nadere uitwerking van het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA) heeft de Vlaamse Regering beslist om een plan-MER op te maken voor de 32 bedrijventerreinen die onderdeel uitmaken van het volledig Economisch Netwerk Albertkanaal.

De provinciale ontwikkelingsmaatschappijen (POM’s) van Antwerpen en Limburg coördineren de opmaak van het plan-MER voor het Economisch Netwerk Albertkanaal. 

Wat is een plan-MER?
Een milieueffectrapport (MER) schetst een beeld van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu van een plan of project. Verschillende scenario’s of alternatieven worden onderzocht. Het MER geeft aan hoe negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd. Een MER wordt opgesteld door een team van erkende deskundigen onder leiding van een MER-coördinator. 

Er bestaan twee soorten MERs: enerzijds project-MERs en anderzijds plan-MERs. Een project-MER wordt opgesteld ter voorbereiding van een vergunningsaanvraag zoals een bouw- of milieuvergunning. Een plan-MER onderzoekt de effecten van een beleid, zoals het ontwikkelen van bedrijventerreinen langsheen het Albertkanaal en weegt eventuele alternatieven af. Na de plan-MER worden voor deze bedrijventerreinen -waar nodig- ruimtelijke uitvoeringsplannen opgemaakt.

Een plan-MER voor het Economisch Netwerk Albertkanaal.
In het plan-MER worden de effecten bestudeerd van het plan op ondermeer mens, luchtkwaliteit, geluidshinder, natuur en landschap, mobiliteit, bodem en water.

De gezamenlijke effecten van het gehele ENA-programma worden geëvalueerd in één overkoepelend plan-MER op programmaniveau.
Daarnaast worden er specifieke plan-MERs op gebiedsniveau opgemaakt om de meer lokale effecten te onderzoeken van een aantal potentiële bedrijventerreinen. 
(
Zwaaikom-Ranst, Zolder-Lummen-Zuid, Genk Zuid-Oost). De cumulatieve effecten 
hiervan worden geďntegreerd in het overkoepelend plan-MER.

Het plan-MER zal een antwoord geven op ondermeer de volgende vragen:

 • Hoe zal de geluids- en luchtkwaliteit evolueren in geval van realisatie van het ENA-programma? Wat zijn mogelijke gevolgen op de gezondheid van de mens?
 • Zullen belangrijke natuur- en landschapswaarden verdwijnen of verstoord worden? Als dit zo is, welke milderende maatregelen moeten dan worden uitgevoerd?
 • Wat zijn de effecten op vlak van mobiliteit in de regio bij realisatie van het volledige ENA-programma? Wat als er nog terreinen bijkomen? Welke maatregelen zijn nodig om problemen inzake mobiliteit te voorkomen of te verhelpen?
 • Zal er andere hinder zijn voor de lokale bevolking? Kunnen maatregelen worden genomen om deze hinder te voorkomen of te verminderen?

 
Procedure en timing
Het milieueffectenonderzoek is in september 2007 gestart en wordt in de loop van 2009 afgerond. 

We onderscheiden drie grote fasen:

 • 20 februari - 16 maart 2008: Terinzagelegging van de kennisgeving.
 • maart tot juli 2008: Effectenonderzoek op programmaniveau.
 • april 2008 tot maart 2009: Effectenonderzoek op gebiedsgericht niveau: 

In maart 2009 wordt de definitieve versie van het plan-MER verwacht. Dit wordt vervolgens door de dienst Mer van de Vlaamse overheid conform verklaard. 

Wie doet wat?
De opmaak van het planMER wordt in goede banen geleid door een stuurgroep op Vlaams niveau met daarin vertegenwoordigers van

 • het Agentschap Economie, 
 • het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (de dienst Begeleiding Gebiedsberichte Planprocessen), 
 • het departement Ruimtelijke Ordening, Wonen en Erfgoed (afdeling Ruimtelijke Planning), 
 • het departement Mobiliteit en Openbare werken, 
 • het Agentschap Wegen en Verkeer, 
 • de POM’s Antwerpen en Limburg, 
 • nv De Scheepvaart, 
 • het studiebureau ARCADIS 

De communicatie rond het plan-MER op programmaniveau loopt via deze website en de digitale nieuwsbrief van het coördinatieplatform ENA. 
Voor de gebiedsgerichte uitwerking van het MER-onderzoek zal de communicatie lopen via de informatiekanalen van de gemeenten Ranst, Heusden-Zolder, Lummen en Genk. 

Informatievergaderingen
Om bewoners en ruimere omgeving maximaal te bereiken, worden informatievergaderingen voorzien op twee cruciale momenten:

 • In februari 2008 waren er 2 informatievergaderingen naar aanleiding van de kennisgeving van het plan-MER. (Bekijk de presentatie (pdf - 0,5MB)
   
 • Na goedkeuring van het plan-MER door de dienst Mer volgen nieuwe informatievergaderingen.  (meer info volgt later)

meer weten over MER: www.mervlaanderen.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar startpagina